Vad är hållbar utveckling egentligen?

Vad är hållbar utveckling? Ekologisk, social och ekonomisk

Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit ett modeord som kastas runt i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen att utvecklingen ska vara hållbar? Låt oss bryta ner det.

Hållbarhetens tre dimensioner

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vi måste hushålla med jordens resurser. Vi kan inte fortsätta att överkonsumera och förstöra ekosystem. Några konkreta exempel på vad ekologisk hållbarhet innebär:

 • Minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatförändringarna
 • Skydda biologisk mångfald och värdefulla naturområden
 • Använda förnybara resurser istället för ändliga

Social hållbarhet

Social hållbarhet betyder att alla människor ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Viktiga aspekter är:

 • Jämlikhet och rättvisa
 • Trygghet och hälsa
 • Möjligheter till utbildning och försörjning

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi måste ha ett stabilt och långsiktigt fungerande ekonomiskt system. Det betyder bland annat:

 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Cirkulär ekonomi med återvinning och återanvändning
 • Investeringar i hållbar infrastruktur och teknik

Hållbarhet kräver helhetssyn

Poängen med hållbar utveckling är att de tre dimensionerna hänger ihop. Vi kan inte ha ett hållbart samhälle om vi överkonsumerar resurser, skapar stora klyftor mellan människor eller har ett instabilt ekonomiskt system.

Därför krävs en helhetssyn där vi väger in alla aspekter av hållbarhet i de beslut vi fattar. Företag, politiker och enskilda individer – alla har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling.

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

För att styra världen i en mer hållbar riktning har FN antagit Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen handlar bland annat om att:

 • Utrota fattigdom och hunger
 • Säkerställa hälsa och välbefinnande för alla
 • Uppnå jämställdhet
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Skydda ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030 är en ambitiös plan som kräver att alla länder och aktörer i samhället samarbetar. Mycket arbete återstår, men målen visar vägen mot en mer hållbar framtid.

Hållbarhet i praktiken

Så hur gör man då rent konkret för att bidra till hållbar utveckling? Här är några exempel:

 • Minska din klimatpåverkan genom att äta mer vegetariskt, resa hållbart och energieffektivisera hemma.
 • Konsumera medvetet och välj produkter som är producerade under schyssta förhållanden.
 • Engagera dig i samhällsfrågor och påverka politiker att fatta hållbara beslut.
 • Om du är företagare – se över din verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Kan du minska ditt avtryck och bidra positivt till samhället?

Hållbar utveckling är en stor utmaning, men också en möjlighet. Genom att tänka och agera långsiktigt kan vi skapa en bättre värld för både dagens och framtida generationer. Det är vårt gemensamma ansvar.